Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Hart van Alem Wijnkoperij (verder: Het Hart van Alem), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Het Hart van Alem worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Hart van Alem worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Hart van Alem ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Het Hart van Alem zijn vrijblijvend en Het Hart van Alem behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Hart van Alem. Het Hart van Alem is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Hart van Alem dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het Hart van Alem zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per credit card, per bank of per acceptgiro. Betaling per bank door overschrijving achteraf bij een eerste bestelling is niet mogelijk, tenzij Het Hart van Alem deze betalingswijze vooraf heeft geakkordeerd.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of acceptgiro of indien u ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien Het Hart van Alem na zes (6) weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. Deze betalingsvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de door u met Het Hart van Alem te sluiten overeenkomst.

3.4 Indien belasting van uw credit card of de incassomachtiging niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Het Hart van Alem bent u een administratievergoeding van tien euro (€10,-) verschuldigd. Indien Het Hart van Alem haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Hart van Alem gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien u uw bestelling van zgn. voorinschrijvingswijnen annuleert, is Het Hart van Alem genoodzaakt dertig procent (30%) van het aankoopbedrag in rekening te brengen in verband met onder andere de gemaakte kosten, waaronder opvoeding en bestelling van de wijnen. Het Hart van Alem zal zeventig procent (70%) van het aankoopbedrag retourneren.

Artikel 4. Levering 

4.1 Levering geschiedt alleen in Nederland binnen 14 dagen na ontvangst van betaling. Indien Het Hart van Alem voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bijdrage aan de bezorging is € 6,- per adres, ongeacht het bestelde aantal dozen tenzij specifiek anders vermeld, een en ander zoals nader overeengekomen in de door u met Het Hart van Alem te sluiten overeenkomst.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Hart van Alem verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Hart van Alem geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Het Hart van Alem garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Hart van Alem daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen veertien (14) werkdagen, doch uiterlijk binnen één (1) maand na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen veertien (14) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Het Hart van Alem te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk drie (3) maanden na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Het Hart van Alem als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Proefgarantie

Alle geleverde wijnen vallen onder Het Hart van Alem garantie. Indien een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door Het Hart van Alem te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • u dient zich schriftelijk met ons in contact te stellen (per brief, fax danwel e-mail);
  • de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van de wijn volgens de mening van Het Hart van Alem is nog niet verstreken;
  • alleen volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Indien het gaat om wijn geleverd in dozen van 12 of meer   flessen mogen uit slechts één doos maximaal 2 flessen geopend zijn. In geval van wijn geleverd in dozen van 6 flessen mag slechts één fles geopend zijn;
  • in geval het een zgn. mixdoos betreft zal steeds naar een gepaste oplossing worden gezocht;
  • in geval van retournering dienen die flessen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van een ingevuld Retourenformulier (bij ons op te vragen) voor transport te worden aangeboden;
  • de eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Hart van Alem, dan wel tussen Het Hart van Alem en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Hart van Alem, is Het Hart van Alem niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Hart van Alem en mits - bij  een bestelling via de website van Het Hart van Alem - , Het Hart van Alem u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Hart van Alem in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Hart van Alem gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Hart van Alem kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 

11.1 Indien u aan Het Hart van Alem schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Het Hart van Alem gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het Hart van Alem schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Het Hart van Alem gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Hart van Alem deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Hart van Alem in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Hart van Alem vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Het Hart van Alem is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Het Hart van Alem verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Het Hart van Alem, haar zusterorganisaties en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een brief sturen naar: Het Hart van Alem, St. Odradastraat 5, 5335 LK Alem, danwel een e-mail sturen naar rene@hethartvanalem.nl.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2017 - 2022 Wijnkoperij Het Hart van Alem | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.